Política de privacitat

Aquest document explica la política de protecció de dades de Sant Andreu Salut Fundació. Es fonamenta en els principis del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679/UE. Assumim plenament l’esperit d’aquest Reglament europeu perquè reforça els drets i dóna més garanties a les persones en relació al tractament de les seves dades, objectiu que coincideix plenament amb la nostra voluntat de millora permanent dels nostres serveis assistencials. Resumim a continuació els aspectes fonamentals de la nostra política de protecció de dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El Responsable del tractament de les dades és Sant Andreu Salut Fundació, amb domicili a la Plaça Hospital, s/n 08241 MANRESA, CIF G-58666983, tel. 93 874 33 12, adreça electrònica fundacio@santandreusalut.cat  inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 370.

 DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la nostra política de protecció de dades, vetllant perquè es tractin adequadament i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la nostra adreça postal i telèfon o directament a l’adreça electrònica dpd@santandreusalut.cat

FINALITAT

Tractem en cada cas les dades adequades, pertinents i limitades al compliment de les finalitats explícites que en van motivar l’obtenció; només les dades necessàries per fer possible la prestació dels serveis assistencials sociosanitaris o socials que són la nostra missió. En alguns casos es demanen més dades, per exemple per conèixer opinions o valoracions dels nostres serveis. Aleshores les respostes es tracten estadísticament i de forma dissociada de les dades identificatives de la persona que contesta. 

Selecció de personal. Recollim i custodiem els currículums vitae que ens adrecen persones interessades en treballar amb nosaltres i tractem també dades personals en el desenvolupament dels processos de selecció de personal, amb la finalitat d’analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

 Videovigilància. En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa, quan és el cas, de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètol homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones i les imatges s’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

Altres canals d’obtenció de dades. Obtenim també dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics, o per mitjà dels nostres perfils a les xarxes socials. En tots els casos les dades es destinen només a les finalitats explícites que en justifiquen la recollida i tractament. 

LEGITIMACIÓ 

La base legal de la recollida de dades és l’interès legítim per dur a terme els serveis sol·licitats o per a la selecció de personal.

DESTINATARIS

Els destinataris de la informació són tots els departaments en els quals s’organitza Sant Andreu Salut, així com els estaments oficials públics o privats que, per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades als efectes de la correcta prestació de l’assistència sociosanitària o social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. 

DRETS

Dret d’accésTé dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les dades personals que el concerneixen, o no, així com accedir a les seves dades personals.
Dret de rectificacióTé dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes
Dret de supressió/dret a l’oblitPot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
Dret de limitacióTé dret a sol·licitar la limitació del  tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Dret de portabilitatPot sol·licitar-nos que les seves dades personals automatitzades siguin cedides o transferides a qualsevol altra persona que ens indiqui en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
Dret d’oposicióPot oposar-se al fet que les dades personals siguin objecte d’un tractament. En aquest cas, es deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

 

Per exercitar els drets i per qualsevol aclariment, es pot fer per escrit dirigit al Responsable del fitxer o bé al Delegat de Protecció de Dades mitjançant el correu-e dpd@santandreusalut.cat, indicant que es tracta d’un “EXERCICI DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES”. Per tramitar la sol·licitud, podran demanar que s’acrediti la identitat del sol·licitant.

També es pot exercir el dret de presentar una reclamació a l’Agencia Española de Protección de Datos.

Desplaça cap amunt